lozi-footer

برترین خریداران بدمینتون :

mohamad Ahmadi

۹.۸ M

امیر خاک زاده

۷.۵ M

سام اقتصاد

۶.۹ M
لیدربورد

خرید زه راکت بدمینتون با کشش کم یا زیاد؟

هرچه کشش زه راکت بدمینتون بیشتر باشد ، کنترل راکت بدمینتون بالاتر می رود و در ضربات بلند فشار و انرژی بیشتری روی مچ ها و بازوها خواهد بود. در مقابل کشش کمتر زه راکت بدمینتون کنترل توپ را مشکل تر می کند. وقتی نیروی کشش زه راکت بدمینتون زیاد است ، زمان تماس توپ روی زه راکت بدمینتون کمتر می شود . زمان تماس کمتر به این معنی است که زه ها بطور نسبی کمترین اثر را در زمانیکه توپ بدمینتون ضربه می خورد خواهد داشت .


هرچه کشش زه راکت بدمینتون کمتر باشد نیروی بیشتری تولید میکند پس نیرو و فشار کمتری روی مچ و بازو وارد می شود و ضربات بلند نیاز به انرژی کمتری دارند اما در مقابل باعث کم شدن کنترل ضربه و دقت فرود توپ بدمینتون می شود .

وقتی نیروی کشش زه ها بسیار زیاد باشد ، تو رفتگی کمتر در بستر زه ها به این معنی خواهد بود که زمان برخورد شاتل با صورت راکت بسیار کوتاه بوده و بنابراین اگر ایجاد نیروی آنی و لحظه ای کافی نباشید ريال شاتل خیلی آرام بخ پرواز در می آید.وقتی که کشش زه ها بسیار کم باشد ، مقدار زیاد تو رفتگی بستر زه ها به معنی زمان برخورد بین شاتل و سطح زه ها طولانی تر است و این یعنی نیرو از انزژی ناگهانی و انی آزاد شده قادر نخواهد بود که بطور کامل به شاتل منتقل شود.

هر کسی متناسب با سبک بازی خود باید نیروی کشش مناسب برای زه راکت بدمینتون خود انتخاب کند .